Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (2024)

Wat is Yes We Can Clinics?

Yes We Can Clinics is een van de grootste en meest effectieve klinieken voor jongeren en hun families in Nederland. Per jaar behandelen we meer dan 1.400 jongeren van 13 tot en met 23 jaar die kampen met psychische en psychiatrische problemen, verslavingen en/of gedragsproblemen.

De jongeren die wij helpen zijn over het algemeen compleet vastgelopen in de zorg bij eerdere pogingen om hun problemen op te lossen. Ze komen bij ons als niets meer werk. Veel jongeren en hun ouders/verzorgers zien ons daarom als het keerpunt in hun leven. Wilt u meer weten over Yes We Can Clinics? Bekijk dan deze pagina.

Uniek programma

Yes We Can Clinics biedt een klinische opname van 7 of 10 weken in Hilvarenbeek, gevolgd door 10 weken nazorg op één van onze locaties in Abcoude, Breda of Waalre. Het programma in de kliniek is uniek in de wereld. Jongeren werken elke dag aan hun herstel door middel van een intensief programma dat onder andere bestaat uit groepssessies, individuele sessies met een eigen behandelaar, psycho-educatie, verschillende therapievormen en heel veel sporten. Daarnaast bieden we ook een dagprogramma aan in Eindhoven. Op deze pagina leest u daar meer over.

Hieronder ziet u een schematische weergave van een typsiche dag bij Yes We can Clinics.

Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (1)
Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (2)
Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (3)

Multidisciplinaire aanpak

Want ons ook uniek maakt is het multidisciplinaire team van Yes We Can Clinics, dat bestaat uit ervaringsdeskundige counselors, psychologen en orthopedagogen, psychiaters en jongerencoaches. Samen met al onze andere collega’s zorgen zij voor de beste behandeling van de jongeren in onze kliniek, die wij Fellows noemen.

Ervaringsdeskundige counselors
Dit zijn de mannen en vrouwen die onze groepssessies leiden. Ze hebben in het verleden zelf te maken gehad met de problemen die de jongeren in onze kliniek ook ervaren. Dit zorgt ervoor dat er veel herkenning is, wat leidt voor een goede onderlinge vertrouwensband en wat een stevige basis legt onder de behandeling. Ze bieden heel veel warmte en veiligheid, maar kunnen de jongere, als dat nodig is, ook confronteren met hun eigen gedrag.

Behandelaren
Natuurlijk krijgen de jongeren in de kliniek ook hun eigen, individuele therapie. Hiervoor hebben ze een eigen behandelaar die ze meerdere keren per week zien. Yes We Can Clinics biedt een programma aan dat door veel professionals wordt gedragen. Dit programma bestaat en onder meer uit onder andere de volgende onderdelen:

  • cognitieve therapie
  • emotie-/agressieregulatie
  • traumaverwerking
  • creatieve therapie

Jongerencoaches
De jongerencoaches zijn als het ware de broers en zussen van de fellows in de kliniek. Ze zijn 24/7 aanwezig in de kliniek en bieden oneindig veel steun, liefde en warmte tijdens de behandeling. Ze organiseren en begeleiden de sportactiviteiten, ontbijten, lunchen en dineren samen met onze fellows, ze maken de fellows ’s ochtends wakker en begeleiden ze als ze naar bed gaan. Ook delen ze hun eigen ervaringen en organiseren ze in de avond de psycho-educatie.

Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (4)

Psychiaters
Yes We Can Clinics heeft een eigen team van psychiaters. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de behandeling bij Yes We Can Clinics. Ze hebben consulten met al onze fellows en krijgen vanuit het team iedere dag een update tijdens het multidisciplinaire overleg.

Al onze medewerkers staan náást onze fellows en niet erboven. Deze aanpak zorgt ervoor dat er veel herkenning is bij onze fellows en dat er een goede vertrouwensband ontstaat tussen het team en de jongeren. Dit is de basis voor het maken van oprechte verbinding, wat leidt tot een zeer succesvolle behandeling.

Wilt u meer weten over de medewerkers van Yes We Can Clinics, bekijk dan deze pagina.

Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (5)

Nazorg

Na de behandeling in de kliniek gaat een fellow "terug naar de echte wereld". Om ervoor te zorgen dat deze overgang zo soepel mogelijk verloopt, bieden we de jongeren het nazorgprogramma Yes We Do aan.YesWeDoondersteunt de fellows bij het inbouwen van hun herstel in het dagelijks leven.Hetdoel is dat de jongeren ervoor zorgen dat ze een zinvolle dagbesteding hebben, zoals school ofwerk. De jongeren moeten hiervoor zelf in actie komen en het werk verrichten dat nodig is. YesWeDogeeft hierbij de juiste begeleiding. meer weten over het nazorgprogramma Yes We Do? Kijk op deze pagina.

Ouderprogramma

Ook deouders en/of verzorgers van onze fellows wordenzeer nadrukkelijk betrokken bij de behandeling. Als een jongere uit de kliniek komt is zijn of haar gedrag helemaal veranderd. Het is daarom enorm belangrijk dat de omgeving ook anders gaat denken en handelen. Daarom nemen wij het gehele systeem mee in de behandeling. Ouders van onze fellows volgen hiervoor het ouderprogramma. Daarnaast kunnen ze altijd gebruikmaken van het nazorgprogramma voor ouders. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Broers en zussen: Yes We Too

Bij Yes We Can Clinics begrijpen we maar al te goed wat de impact van een jongere met psychische- en gedrasproblemen kan zijn op het hele gezin. Ook broers en zussen van een fellow kanhier tegenaan lopen. Daarom organiseren we voor broers en zussen van de jongeren in onze kliniek de speciale "Yes We Too" dag. Meer informatie hierover vindt u hier.

Aanmelden voor een intake

Wilt u iemand aanmelden voor een intakegesprek? Vul dan ons intakeformulier in. Heeft u nog vragen? Twijfel niet en bel ons op +31 (0)40 211 0311 of vul ons contactformulier in.

Aanmelden

Jeugdkliniek in Hilvarenbeek - YWCC (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 5942

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.